+370 37 200 620 +370 678 39 202
I-V 9:00-20:00 VI-VII - Nedirbame
Title Image

Blog

Nobelio premijos laureatai rimtai suvokia homeopatiją: ,,Visa esmė – vandens struktūroje”

Straipsnis iš leidinio„Biologinė medicina“ (2012 m., spalio mėnesio numeris), parengtas pagal Danos Ullman straipsnį (https://www.huffingtonpost.com/daha-ullman/luc-montagnier-homeopathy-taken-seriously_b_814619.html).

Prancūzų mokslininkas L. Montanjė, kuris 2008 m. gavo Nobelio premiją už ŽIV at­radimą, rimtai palaikė homeopatinę me­diciną (Science, 2010.12.24) [1].

Nors homeopatija egzistuoja apie 200 metų ir šiuo metu plačiai taikoma Eu­ropos mokslininkų, tradicinis mokslas žiūri skeptiškai į jos efektyvumą dėl labai mažų veikliųjų koncentracijų taikymo [2]. Iš kitos pusės, daugelis klinikinių tyri­mų, atspausdintų recenzuojamuose žurnaluose, demonstruoja labai mažų koncentracijų efektyvumą [3-13]. Greta klinikinių tyrimų egzistuoja keli šimtai fundamentinių tyrimų, patvirtinančių homeopatinių priemonių biologinį akty­vumą [14]. Pateiktos 67 apžvalgos ekspe­rimentų in vitro, iš kurių trys ketvirtadaliai rodo teigiamą rezultatą [15,16].

L. Montanjė pareiškė: „Aš negaliu teigti, kad homeopatija visur teisi. Tačiau dabar galiu tvirtinti, kad didelio laipsnio praskie­dimai (taikomi homeopatijoje) yra teisingi. Didelis medžiagos praskiedimas reikšmin­gas. Šiuo atveju įtraukta dar vandens struk­tūra, kuri imituoja pirmines molekules.”Tai įrodydamas L. Montanjė pateikia pavyzdį iš savo darbo, susijusio su elektroma­gnetinių signalų, sklindančių nuo DNR į vandenį, pernaša, keičiančią vandens struktūros sistemą [17]. 2010 metais jis pateikė savo idėjas prestižiniame Nobe­lio premijos laureatų susirinkime, pabrėž­damas atradimo pritaikymą medicinai. [18].

Šiuo metu L Montanjė dirba Šanchajaus Jiaotong universitete. Su kolegomis at­lieka tyrimus fizikos, biologijos ir medi­cinos srityse – tiria reiškinius, vykstančius vandenyje veikiant elektromagnetinėms bangoms, kurias išspinduliuoja DNR.  L. Montenjė tvirtina: „Mes nustatėme, kad DNR sukelia vandens struktūros pokyčius, kurie išlieka dideliuose praskiedimuose. Tie pakitimai sužadina elektromagnetinius sig­nalus, kuriuos galime išmatuoti. Ne kiekvie­na DNR skleidžia elektromagnetinius signa­lus, kuriuos galime aptikti aparatūra. Aukšto intensyvumo signalus skleidžia bakterijų ir virusų DNR.”

L. Montanjė prisipažįsta, kad gauti finan­savimą iš didelių farmacinių kompanijų ir kitų tradicinių tiriamųjų finansinių įstaigų maža tikimybė dėl priešiškumo atmosferos homeopatijai ir natūraliems gydymo metodams.

Ir kiti Nobelio premijos laureatai palaiko homeopatiją

Mokslų daktaras B. Džozefsonas, kuris kaip ir L. Montanjė yra Nobelio premijos laureatas, savo straipsnyje žurnale „New Scientist”rašė:

„Dėl jūsų komentarų apie homeopatiją. Kritika susikoncentavo į nykstančiai mažas koncentracijas ištirpintos medžiagos gau­tame tirpale po serijos praskiedimų. Ji kri­tikuojama dėl to, kad homeopatai priskiria savo vaistų poveikį ne veikiančios medžia­gos molekulėms tirpale, o paties vandens struktūros pakitimui. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad vanduo kaip skystis negali turėti struktūros, kurios reikalauja minėtas modelis. Bet tokie pavyzdžiai, kaip skystieji kristalai, kurie geba tekėti kaip paprastas skystis ir kartu palaiko tvarkingą struktū­rą, demonstruoja šio mąstymo ribotumą. Kiek aš žinau, kai tik atkreipiamas dėmesys į vandens struktūrą, nebelieka homeopati­jos paneigimo” [19].

Su tokiais reiškiniais ir susidūrė žymus prancūzų imunologas Ž. Benvenistas ir jo kolega J. Tomas bei kiti, tirdami vandens atminties reiškinius [20]. Jei šis fenome­nas pasitvirtins, tai turės ženkliai didesnę svarbą nei pati homeopatija. Problema glūdi tame, kad šiuolaikinė mokslinė bendrija reaguoja į panašius reiškinius ir atmeta juos nesusimąsčiusi.

Kai žurnalo „New Scientist” redaktorius pasidomėjo, kodėl Džozefsonas gina to­kią neįprastą idėją, mokslininkas atsakė: „Aš dalyvavau konferencijoje, kai Z. Benvenistas pirmą kartą pateikė savo atradimo faktą, kad vanduo pasižymi junginių atmin­timi, kurie buvojame vieną kartą ištirpinti. Tai gali paaiškinti homeopatijos mechaniz­mą. Jo atradimai sukėlė neadekvačiai stip­rią mokslininkų reakciją. Buvau sujaudin­tas, kaip su juo blogai pasielgė” [21].

Džozefsonas pažymėjo, kad mūsų laikais daugelis mokslininkų kenčia nuo „patolo­ginio nepasitikėjimo”, todėl jie užima antimokslinę poziciją, kurią galima nusakyti taip: „Nors tai būtų teisybė, bet aš vis tiek nepatikėčiau!”

Interviu žurnale „Science” Montanjė taip pat išsakė mintis apie nemokslinį požiūrį tokioms sritims kaip homeopatija: „Man sakė, kad kai kurie tyrėjai galėjo atkurti Benvenisto rezultatus, bet jie bijojo spaus­dinti savo darbus dėl intelektualinio teroro iš tų, kurie nesupranta šio darbo.” Taip pat L. Montanjė nesvyruodamas pranešė, kad negalvoja, jog dreifuoja į pseudomokslo sritį: „Tai ne pseudomokslas, ne šarlatanizmas. Tai realūs reiškiniai, reika­laujantys išsamesnio tyrinėjimo”.

Skeptikai dezinformuoja – tyrinėkite patys

Įdomu tai, kad skeptikai primygtinai įrodi­nėja, jog neegzistuoja faktų, įrodančių homeopatijos efektyvumą. Tokie teiginiai nereikšmingi, bet jų gausu internete. Lengvai galima rasti daugybę aukštos kokybės tyrimų, pateiktų autoritetinguo­se moksliniuose žurnaluose {„The Lancet” „BMJ” „Pediatrics” „Pediatric Infectious Dh seases Journal”, „Chest” ir kt). Šiuose žur­naluose galima rasti ir neigiamų rezul­tatų apie homeopatiją, bet teigiamų yra ženkliai daugiau.

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website

Tik šią savaitę
close slider